การปฏิบัติการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ ของชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย นายณัฐวุฒิ บาศรี

2560การปฏิบัติการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ ของชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานม.3นายณัฐวุฒิ บาศรี

ใส่ความเห็น