สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร

เมื่อวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 71 รายการ สรุปเหรียญรางวัล ดังนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 52 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 12 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 4 รายการ ได้รับรางวัลเข้าร่วม 1 รายการ และ รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 รายการ

พิมพ์เกียรติบัตร

ภาษาไทย || คณิตศาสตร์ || วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม || สุขศึกษาและพลศึกษา || ศิลปะ-ทัศนศิลป์ || ศิลปะ-ดนตรี || ภาษาต่างประเทศ || กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน || คอมพิวเตอร์ || การงานอาชีพ || ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.365ทองแดง91. เด็กหญิงญานิน  โชติสนธิ์
 
1. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.679เงิน81. นางสาวจิราพร  ทับพันธ์
 
1. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
3ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.391ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวสุภาพร  อินทะเสน
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
4ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.688.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาววีรภา  บุญราช
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
5ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงปาลิตา  กาหลง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
6ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.692ทองชนะเลิศ1. นางสาวณัฏฐ์นรี  ทองดี
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
7ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.384ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงอรพินท์  นันทะสาร
 
1. นางเพียรพรรณ  อรรคบุตร
 
8ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.679เงิน41. นางสาวณัฐธิฌา  แมนไธสง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
9ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.365ทองแดง51. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยนิตย์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
10ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นายธารนรินทร์  ชินบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
11ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.340เข้าร่วมรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงพกาวรรณ  บริบาล
2. เด็กหญิงรจนา  ธัญญากนก
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางเพียรพรรณ   อรรคบุตร
 
12ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.678เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวกันติชา  สายหงษ์
2. นางสาวปิยาพัชร  พลศรีดา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
13ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.398ทองชนะเลิศ1. นางสาวธนิษฐา  เชยจิตร
2. นางสาวแพรวา  บุญมา
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
2. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
14ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.694ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวกชกร  พินิจสอน
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
15คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.687ทองชนะเลิศ1. นางสาวชญา  ยอดจันดา
2. นางสาวพรรวินท์  ศรีใสย์
3. นางสาวเนตรนภา  หงสา
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   ทองยุ้น
2. นายลิขสิทธิ์  ชื่นชม
 
16คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.378เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายอายุวัต  บุตรจินดา
 
1. นายณัฐวุฒิ  บาศรี
 
17คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.682ทองชนะเลิศ1. นายบารมี  คำจุลลา
 
1. นายณัฐวุฒิ  บาศรี
 
18คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.387ทอง51. เด็กหญิงฐิตารีย์    โสพันธ์
2. เด็กหญิงวณิชยา  เศษน้อย
 
1. นายลิขสิทธิ์  ชื่นชม
2. นางสาวสุธีรานันท์  ดาวเรือง
 
19คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.682ทอง41. นางสาวธีราพร  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   ทองยุ้น
 
20คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.386ทอง41. เด็กชายปัณณธร  ทองกลม
 
1. นางเยาวรัตน์  จิตมั่น
 
21คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นางสาวณัฏฐา   โพธิวัฒน์
 
1. นางเยาวรัตน์  จิตมั่น
 
22วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.693ทองชนะเลิศ1. นางสาวนริศรา  คำเกิด
2. นางสาวสุพิฌชา  อินทิรักษ์
3. นางสาวอทิตยา  นนทะวงษ์
 
1. นางศิริวรรณ   ดาวเรือง
2. นายโกสิทธิ์  ทองคำเจริญ
 
23วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.382.8ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีอำนาจ
2. เด็กหญิงละออรัตน์  หงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงวทัญญา  สาระบุตร
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
24วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6-1  
25วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.682.4ทอง41. นางสาวดลชนิกา   ลือชัย
2. นางสาวปาริฉัตร  เหง้าโพธิ์
3. นายอัครนันท์   สายเมืองชูวงษ์
 
1. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
2. นางสาวจิรารัตน์  โพธิวัฒน์
 
26วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.383ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงกันตาพร  สังเกตุ
2. เด็กหญิงสุพัชญา  บัวพันธ์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
27วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.369ทองแดง41. เด็กชายธนาวินท์   อ่อนศรี
2. เด็กชายธีรวิชญ์  อรรคบตร
 
1. นางสาวภัคค์สิริ  พีรธนัสวงศ์
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
28วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.373เงิน41. เด็กชายตะวัน  ดาวเรือง
2. เด็กชายอลงกรณ์  อรรคบุตร
 
1. นางสาวภัคค์สิริ  พีรธนัสวงศ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
29วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.687.82ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุตะพันธ์
2. เด็กชายธีรภัทร  พาหา
3. เด็กชายอนุวัฒน์  บุญช่วย
 
1. นางสาวภัคค์สิริ  พีรธนัสวงศ์
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
30สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.681.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายณัฐชพล  ไชยภักดิ์
2. นายพัทธดนย์  พลเยี่ยม
3. นางสาวศรุตา  วิเศษศรี
4. นางสาวอภิสรา  อินทร์ใหญ่
5. นางสาวไพรินทร์  บุญอินทร์
 
1. นายญัฐพล  บัวพันธ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
31สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.384.4ทอง51. เด็กหญิงณัฐชนก  บุญอินทร์
2. เด็กชายธราธร  เปล่งศรี
 
1. นายอุดร  ปิยะวงษ์
2. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
 
32สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.684.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวชัญญานุช  ทิมานะ
2. นายณัฐวุฒิ  อรรคบุตร
 
1. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
33สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.688.64ทองชนะเลิศ1. นางสาวกุลธิดา  เกษีสังข์
2. นางสาวบุษราคัม  ธรรมบุตร
3. นางสาวประกรณ์  ดาวเรือง
4. เด็กชายปัณณธร  ทองกลม
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิพย์ศรี
6. นายเอกณรงค์  หลักบุญ
 
1. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
2. นายอุดร  ปิยะวงษ์
3. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
 
34สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.682ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวยุภาวดี  รัตนวัน
2. นางสาววาสนา  ศรีเสมอ
 
1. นายยุทธนา  โพธิวัฒน์
2. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
35ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.695ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวไอลดา  สมพา
 
1. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
36ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.675เงิน81. นางสาวปภาวดี  แซ่จึง
 
1. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
37ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.694ทอง41. นายชัชวาล  การะเกษ
 
1. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
38ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.391.33ทองชนะเลิศ1. เด็กชายปฏิมากรณ์  ผุยอุทา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
39ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.685ทอง81. นายวชิรวิทย์  คงเจริญ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
40ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.386ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงวรนิต  เพ็งเภา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
41ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.684ทอง41. นางสาวญาณภัทร  ประสาร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
42ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.393.66ทองชนะเลิศ1. เด็กชายปฏิมากรณ์  ผุยอุทา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
43ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.686ทองชนะเลิศ1. นายวชิรวิทย์  คงเจริญ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
44ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.380.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวกัลยรัตน์  ไชยนิตย์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
45ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.685.67ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  ประถม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
46ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3-11. นายกิตติพัฒน์  พาหา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
47ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.680.67ทอง71. นายธีรภัทร์  ราชชาลี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
48ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.384.33ทอง51. นางสาวสุภาวิดา  นิชสุข
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
49ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.687.67ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวพัชราภร  วะอาทิตย์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
50ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.390ทองชนะเลิศ1. เด็กชายปฎิมากรณ์  ผุยอุทา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
51ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.689ทองชนะเลิศ1. นายธีรภัทร์  ราชชาลี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
52ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.387ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงวรนิต  เพ็งเภา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
53ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.686.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  ประถม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
54ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.375.8เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ผาติกิจ
 
1. นางสาวพิรัชย์ธินี   สรสิทธิ์
 
55ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.682.25ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายพีรพัฒน์   โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวพิรัชย์ธินี   สรสิทธิ์
 
56ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.391.8ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
57ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.690.6ทองชนะเลิศ1. นางสาวกฤติยา  นาเมือง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
58ภาษาต่างประเทศการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.379.33เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงอรพินท์  นันทะสาร
 
1. นางนาตยา  แสงใสย์
 
59ภาษาต่างประเทศการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.678เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวกฤษณีย์   ทองสุทธิ์
 
1. Mr.Tawah Peter  Fru
 
60ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.370.6เงิน61. เด็กหญิงลลิตา  ใจมา
2. เด็กหญิงสุวภัทร  รัตนะวัน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
2. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
 
61ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.666.3ทองแดง81. นางสาวเกวลิน  อ่อนศรี
2. นางสาวเบญญาภา  จันทร์ขาว
 
1. นางสาวพิรัชย์ธินี  สรสิทธิ์
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
 
62ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.670เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายคฑาเทพ  ศรีบริบูรณ์
2. นายศิวกาญ  ตะละศักดิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
2. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
63กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.395ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงชนิสรา  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงญาณิศา  บริบาล
3. เด็กหญิงฐิตวันต์  บริบาล
4. เด็กชายธนกฤต    ทองสุข
5. เด็กหญิงบัวสิริ  พรหมบุตร
6. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เกษสุภะ
7. เด็กหญิงพิจิตรา   บุญทศ
8. เด็กหญิงภัทรศยา   สุริวงษ์
9. เด็กชายสิทธิ​ศักดิ์  ปราระมี
10. เด็กชายเมธวิน  เกษสุพะ
 
1. นางสาวกุลรภัส  ปิยะวงษ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
3. นายณัฐวุฒิ  บาศรี
 
64คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.686ทองชนะเลิศ1. นางสาวสุดธิดา  โกศล
2. นายเมธีรา  ภูภักดี
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
65คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.671เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายกรรชัย   อามาตร์
2. นายพัทธดนย์  พลเยี่ยม
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
66คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.387ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายกาจบัณฑิต  ประทุมตรี
2. เด็กชายธราธร   เปล่งศรี
 
1. นายโกสิทธิ์  ทองคำเจริญ
2. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
 
67คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.696ทองชนะเลิศ1. นายกรรชัย   อามาตร์
2. นางสาวปิยะธิดา  รัตนะวัน
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
68คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.689.66ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวกัลยาณี  บุญมาก
2. นางสาวณัฐณิชา  บริบาล
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
69การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.690.75ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  ประถม
2. นางสาวปัชธิตา    ชุมจันทร์
3. นางสาวหทัยรัตณ์  แก้วศรีจันทร์
 
1. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
2. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
 
70ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.384.3ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายพงศกร  แสงใส
 
1. นายธีรพงศ์  กรดเสือ
 
71ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.380ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายคมชาญ  สุทธิมูล
 
1. นายธีรพงศ์  กรดเสือ

สรุปตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.692ทองชนะเลิศ1. นางสาวณัฏฐ์นรี  ทองดี
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
2ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นายธารนรินทร์  ชินบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
3ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.398ทองชนะเลิศ1. นางสาวธนิษฐา  เชยจิตร
2. นางสาวแพรวา  บุญมา
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
2. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
4คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.687ทองชนะเลิศ1. นางสาวชญา  ยอดจันดา
2. นางสาวพรรวินท์  ศรีใสย์
3. นางสาวเนตรนภา  หงสา
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   ทองยุ้น
2. นายลิขสิทธิ์  ชื่นชม
 
5คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.682ทองชนะเลิศ1. นายบารมี  คำจุลลา
 
1. นายณัฐวุฒิ  บาศรี
 
6คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นางสาวณัฏฐา   โพธิวัฒน์
 
1. นางเยาวรัตน์  จิตมั่น
 
7วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.693ทองชนะเลิศ1. นางสาวนริศรา  คำเกิด
2. นางสาวสุพิฌชา  อินทิรักษ์
3. นางสาวอทิตยา  นนทะวงษ์
 
1. นางศิริวรรณ   ดาวเรือง
2. นายโกสิทธิ์  ทองคำเจริญ
 
8สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.688.64ทองชนะเลิศ1. นางสาวกุลธิดา  เกษีสังข์
2. นางสาวบุษราคัม  ธรรมบุตร
3. นางสาวประกรณ์  ดาวเรือง
4. เด็กชายปัณณธร  ทองกลม
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิพย์ศรี
6. นายเอกณรงค์  หลักบุญ
 
1. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
2. นายอุดร  ปิยะวงษ์
3. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
 
9ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.391.33ทองชนะเลิศ1. เด็กชายปฏิมากรณ์  ผุยอุทา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
10ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.393.66ทองชนะเลิศ1. เด็กชายปฏิมากรณ์  ผุยอุทา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
11ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.686ทองชนะเลิศ1. นายวชิรวิทย์  คงเจริญ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
12ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.390ทองชนะเลิศ1. เด็กชายปฎิมากรณ์  ผุยอุทา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
13ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.689ทองชนะเลิศ1. นายธีรภัทร์  ราชชาลี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
14ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.387ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงวรนิต  เพ็งเภา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
15ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.391.8ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
16ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.690.6ทองชนะเลิศ1. นางสาวกฤติยา  นาเมือง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
17กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.395ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงชนิสรา  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงญาณิศา  บริบาล
3. เด็กหญิงฐิตวันต์  บริบาล
4. เด็กชายธนกฤต    ทองสุข
5. เด็กหญิงบัวสิริ  พรหมบุตร
6. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เกษสุภะ
7. เด็กหญิงพิจิตรา   บุญทศ
8. เด็กหญิงภัทรศยา   สุริวงษ์
9. เด็กชายสิทธิ​ศักดิ์  ปราระมี
10. เด็กชายเมธวิน  เกษสุพะ
 
1. นางสาวกุลรภัส  ปิยะวงษ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
3. นายณัฐวุฒิ  บาศรี
 
18คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.686ทองชนะเลิศ1. นางสาวสุดธิดา  โกศล
2. นายเมธีรา  ภูภักดี
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
19คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.696ทองชนะเลิศ1. นายกรรชัย   อามาตร์
2. นางสาวปิยะธิดา  รัตนะวัน
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์