สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา
)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 – วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

พิมพ์เกียรติบัตร
ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ศิลปะ-ดนตรี | ภาษาต่างประเทศ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | คอมพิวเตอร์

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.656เข้าร่วม531. นางสาวณัฏฐ์นรี  ทองดี
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
2ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.685.4ทอง61. นายธารนรินทร์  ชินบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
3ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.389.62ทอง91. นางสาวธนิษฐา  เชยจิตร
2. นางสาวแพรวา  บุญมา
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
2. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
4คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.672.2เงิน471. นางสาวชญา  ยอดจันดา
2. นางสาวพรรวินท์  ศรีใสย์
3. นางสาวเนตรนภา  หงสา
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   ทองยุ้น
2. นายลิขสิทธิ์  ชื่นชม
 
5คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.652เข้าร่วม601. นายบารมี  คำจุลลา
 
1. นายณัฐวุฒิ  บาศรี
 
6คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.666ทองแดง421. นางสาวณัฏฐา   โพธิวัฒน์
 
1. นางเยาวรัตน์  จิตมั่น
 
7วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.685ทอง111. นางสาวนริศรา  คำเกิด
2. นางสาวสุพิฌชา  อินทิรักษ์
3. นางสาวอาทิตยา  นนทะวงษ์
 
1. นางศิริวรรณ   ดาวเรือง
2. นายโกสิทธิ์  ทองคำเจริญ
 
8สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.685ทอง291. นางสาวกุลธิดา  เกษีสังข์
2. นางสาวบุษราคัม  ธรรมบุตร
3. นางสาวประกรณ์  ดาวเรือง
4. เด็กชายปัณณธร  ทองกลม
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิพย์ศรี
6. นายเอกณรงค์  หลักบุญ
 
1. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
2. นายอุดร  ปิยะวงษ์
3. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
 
9ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.390.66ทอง201. เด็กชายปฏิมากรณ์  ผุยอุทา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
10ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.389.8ทอง71. เด็กชายปฏิมากรณ์  ผุยอุทา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
11ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.678.8เงิน581. นายวชิรวิทย์  คงเจริญ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
12ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.383.9ทอง171. เด็กชายปฎิมากรณ์  ผุยอุทา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
13ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.685.2ทอง331. นายธีรภัทร์  ราชชาลี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
14ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.383ทอง471. เด็กหญิงวรนิต  เพ็งเภา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
15ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.389.2ทอง441. เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
16ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.684ทอง571. นางสาวกฤติยา  นาเมือง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
17กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.396.25ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงชนิสรา  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงญาณิศา  บริบาล
3. เด็กหญิงฐิตวันต์  บริบาล
4. เด็กชายธนกฤต    ทองสุข
5. เด็กหญิงบัวศิริ  พรมบุตร
6. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เกษสุภะ
7. เด็กหญิงพิจิตรา   บุญทศ
8. เด็กหญิงภัทรศยา   สุริวงษ์
9. เด็กชายสิทธิ​ศักดิ์  ปราระมี
10. เด็กชายเมธวิน  เกษสุพะ
 
1. นางสาวกุลรภัส  ปิยะวงษ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
3. นายณัฐวุฒิ  บาศรี
 
18คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.660ทองแดง521. นายศิวกร  ภูภักดี
2. นายเมธีรา  ภูภักดี
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
19คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.676.8เงิน161. นายกรรชัย   อามาตร์
2. นางสาวปิยะธิดา  รัตนะวัน
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์