กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2565 นำโดยนางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เเละนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองตลอดจนเรียนรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารี เพิ่มเติม เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ การปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมจัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม