บัญชีสื่อการเรียนรู้โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ที่
ชื่อ-สกุล
อีเมล
สื่อการเรียนรู้
E-Learning โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมhttp://obeclms.sompoy.ac.th/
1นางธีราพรรณ สุตะพันธ์spk103@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/teerapan
2นางนาตยา แสงใสย์spk802@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/nittaya
3นางบุญชื่น ดาวเรืองspk403@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/booncheun
4นางพิมพ์ชนก รัตนวรรณspk208@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/pimchanok
5นางเพียรพรรณ อรรคบุตรspk111@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/phianphan
6นางมณีวรรณ บัวพันธ์spk301@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/krumanee
7นางเยาวรัตน์ จิตมั่นspk204@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/yaowarut
8นางศิริวรรณ ดาวเรืองspk302@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/krusiriwan/
9นางสาวชุติกาญจน์ เพิ่มทรัพย์spk803@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/chutikarn/
10นางสาวดวงเดือน ชนะงามspk205@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/duangduen
11นางสาวดวงนภา สุพรรณ์spk304@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/duangnapa
12นางสาวเบญจมาพร บานชื่นspk114@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/benchamaporn
13นางสาวพิสุทธินี สรสิทธิ์spk806@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/pisutthinee
14นางสาววนิดา ศรีสุขspk305@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/wanida/
15นางสาวศิริประภา แฝงเมืองคุกspk307@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/siriprapa
16นางสาวอรอุมา พรหมศรีspk404@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/ornuma
17นางสุภาวดี ไชยช่วยspk704@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/supawadee
18นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญspk705@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/kosit
19นายณัฐพงศ์ เจตินัยspk707@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/nuttapong
20นายณัฐพล บัวพันธ์spk703@sompoy.ac.thhttp://www.krunut.net/
https://ictspk.wordpress.com/
https://sites.google.com/sompoy.ac.th/krunut/
21นายณัฐวุฒิ บาศรีspk207@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/site/kruyodonline/
https://sites.google.com/sompoy.ac.th/nuttawut
22นายยุทธนา โพธิวัฒน์spk502@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/yuttana
23นายศักดิ์โชค ใจนวลspk603@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/sakchok
24นายอธิวัฒน์ อัตตโนspk801@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/apiwat
25นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยงspk303@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/krujoe/
26นายอลงกรณ์ สาระบุตรspk112@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/alongkorn
27นายอุดร ปิยะวงษ์spk402@sompoy.ac.thhttps://sites.google.com/sompoy.ac.th/ajudon/