ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ราชกิจนา)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ราชกิจนา)