แบบคำร้องขอเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ งานวิชาการ

ลำดับ
งานทะเบียน
1
แบบคำร้องขอใบแทนใบประกาศนียบัตร
2
แบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน(สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่)
3
แบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว)
แบบฟอร์ม

ลำดับ
งานวัดผล
1
บันทึกติดตามการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน
2
แบบขออนุญาตสอบนอกตาราง(สำหรับครูผู้สอน)
3
แบบคำร้องขอสอบนอกตาราง(สำหรับนักเรียน)
4
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
5
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียนบ่อย (สำหรับครูผู้สอนประจำรายวิชา)
6
แบบรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %
แบบฟอร์ม

ลำดับ
เอกสารคู่มือ งานวิชาการ
1
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551
2
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดับ ม.3
3
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดับ ม.6
เอกสารคู่มือ