คะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

สทศ : http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx