การอบรมเชิงปฏิการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้จัดการอบรมเชิงปฏิการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ให้รู้จักการดำเนินงานต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือ วิทยากร คือ นายวิทยา อินทร์คำแหง ผอ.รพ.สต.ส้มป่อย และ นายสถิตย์ อรรคบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร

ใส่ความเห็น