โครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ด้วยนวัตกรรม “การศึกษาชั้นเรียน” (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ศน.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ

จำนวนผู้เข้าชม : 30

Read more

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานช่วยเหลือ สนับสนุน เตรียมความพร้อมรับการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้ําน ฯลฯ เพื่อเข้ารับรางวัล ประจำปี 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 35

Read more

ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เปิดโครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

จำนวนผู้เข้าชม : 128

Read more

โครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยนวัตกรรม “การศึกษาชั้นเรียน” (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

จำนวนผู้เข้าชม : 52

Read more

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยนวัตกรรม “การศึกษาชั้นเรียน” (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

จำนวนผู้เข้าชม : 29

Read more