รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอน วิชา ว 32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สารเคมีและการเปลี่ยนแปลง

จำนวนผู้เข้าชม : 6 2

Read more

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

จำนวนผู้เข้าชม : 5 2

Read more