ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม (ภาษาไทย)

ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม (ภาษาอังกฤษ)