การประชุม มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy

นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No
Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลุกจิตสำนึก และเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากรของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริต โดยมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อนำนโยบายไปขยายผลให้กับครูและบุคลากรในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ดังนั้น ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร ของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมทุกคน จะต้องไม่รับของของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะหรือหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจให้เปลี่ยนแปลง ไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้แจ้งครูและบุคลากรทุกคนในกลุ่มสาระฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้บริหารหรือบุคลากรได้รับของขวัญและกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการส่งคืน หากพบบุคลากรกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการอย่างเข้มงวด มอบงานประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ในสื่อออนไลน์และเผยแพร่ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ ประชาชน และบุคลากรได้รับทราบ และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร มอบทุกกลุ่มสาระฯรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดให้รายงาน 2 ครั้ง (มีนาคม 2566 และ กันยายน 2566) เพื่อประเมินผลและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

การประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่