การขับเคลื่อนจริยธรรม

แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

คําสั่งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งทีมให้คําปรึกษตอบคําถามทางจริยธรรมหรือคณะทํางานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม (Anti-Corruption Education)