ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม – ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

……………………………………….

ตามที่โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้ดําเนินการรับสมัครและสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 บัดนี้โรงเรียนได้ดําเนินการ สอบและประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนให้ทราบทั่วกัน ดังรายชื่อแนบท้าย ประกาศนี้

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมขอให้ผู้ที่สอบได้ตามรายชื่อท้ายประกาศ ปฏิบัติ ดังนี้

  1. รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว วันที่ 22 มีนาคม 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา 08.30 – 12.00 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา 08.30 – 12.00 น.

2. กรอกข้อมูลการมอบตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ในเว็บไซต์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

    https://www.sompoy.ac.th วันที่ 20-21 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.

3. ส่งเอกสารหลักฐาน และเตรียมค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัวตามรายละเอียดที่โรงเรียนได้แจ้งไว้

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกําหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

คลิก link ระบบยืนยันเข้าศึกษาต่อ