การศึกษาผลการดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โดยใช้ SOMPOY MODEL. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม, 2561. โดย นายณัฐวุฒิ บาศรี

2561การศึกษาผลการดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โดยใช้
SOMPOY MODEL. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม, 2561.
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ม.1-ม.6นายณัฐวุฒิ บาศรี

ใส่ความเห็น