การปฏิบัติการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย นายณัฐวุฒิ บาศรี

2562การปฏิบัติการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม, 2562.
ม.3นายณัฐวุฒิ บาศรี

ใส่ความเห็น