การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาไทยและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ให้สูงขึ้น โดยใช้นวัตกรรมด้าน การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices). โดย นายอลงกรณ์ สาระบุตร

2561การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาไทยและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ให้สูงขึ้น โดยใช้นวัตกรรมด้าน การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices).ม.3, ม.6นายอลงกรณ์ สาระบุตร

ใส่ความเห็น