รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับที่
สารบัญภาพกิจกรรม Online
หมายเหตุ
1
ภาพกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2
ภาพกิจกรรมในโครงการ 1 เดือน 1 กลุ่มสาระฯ พัฒนาทักษะ สู่ความเป็นเลิศ
3
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
4
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายของนักเรียน
5
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
6
การสื่อสารเพื่อนำเสนอสิ่งได้จากการเรียนรู้
7
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
8
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดและการเป็นผู้นำ
9
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะในการทำงาน และการทำงานร่วมกัน