สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

จุดเด่น

ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ร่าเริงแจ่มใส
๒. ผู้เรียนมีวินัย สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบสูง แต่งกายถูกต้องตามระเรียบ
๓. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่นของตนเอง
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. คณะครู ผู้นำชุมชนและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ล้วนเป็นศิษย์เก่า มีสำนึกร่วม “รักบ้านเกิดโรงเรียนเก่า” จึงเป็นปัจจัยสำคัญสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอ มีห้องว่างเป็นจำนวนมากสามารถบริหารจัดการให้เป็นห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
๓. สถานศึกษามีนวัตกรรมที่ดีเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงโดยมาตรการดับเครื่องยนต์เข็นรถจักรยานยนต์ในสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและสร้างวินัยการจราจรที่ดี
๔. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่ดีตามอัตลักษณ์ แต่งกายสะอาด มารยาทงาม เป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษาร่วมสังกัด

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
๑. ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีรูปแบบการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ
๒. ครูเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓. ครูมีความเป็นผู้นำทางวิชาการสูง มีรูปแบบการทำงานที่เปิดกว้าง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรูผ่านกระบวนการการนิเทศทั้งจากภายในสถานศึกษา และจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา

ใส่ความเห็น