การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดย นางสุหัส ชำนิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2564 งานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 260 ที่นั่ง ของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โดยได้ลงพื้นที่หน้างาน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560