ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุผลพิเศษ และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

      อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด จังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0018.1/ว 7300 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง ข้อสั่งการการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04258/5825 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564
    เนื่องด้วยมีผู้ปกครองนักเรียนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมาพักอาศัยอยู่หลังเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่กระจายในวงกว้าง นั้นอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2549 ข้อ 9 วรรค 1 (2) และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ว่าด้วยการเปิด – ปิดสถานศึกษา โรงเรียนจึงประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุพิเศษ และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 ถึงวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เป็นเวลา 3 วันทำการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ให้นักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมเรียนด้วยระบบออนไลน์ตามแนวทางที่สถานศึกษากำหนด เช่น การสื่อสารทางไกลหรือวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จัดการเรียนการสอนโดยมอบภาระงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ในระหว่างนี้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์และเฟคบุ๊คของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
1.1. กิจกรรมการเรียนทางไกลของรายวิชาเน้นปฏิบัติให้คุณครูออกแบบกิจกรรมและวิธีการทำงานการฝึกปฏิบัติ และการส่งงานให้สามารถระบุพัฒนาการได้ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียน
1.2. ให้ครูผู้สอนรายงานการด าเนินการสอนออนไลน์ทุกรายวิชาต่อผู้อ านวยการ
2. ให้คุณครูผู้สอนให้การบ้านหรือภาระงาน ชิ้นงาน ให้คำนึงและดำเนินการตามความเหมาะสม
3. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ครูผู้สอนแต่ละวิชาส่งภาพรายงานการสอนให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั่วโมงที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปและรายงานฝ่ายวิชาการทุกวัน
4. ในระหว่างปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุผลพิเศษ ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด (พื้นที่เสี่ยง) เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเดินทางให้บันทึกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกำหนด ก่อนออกเดินทาง และเมื่อเดินทางกลับถึงที่พักให้รายงานให้ทราบด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

(นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ใส่ความเห็น