การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Classroom เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่

ตามประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่อง หยุดเรียนกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การปัจจุบันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2563 พบว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์(COVID-19) พบกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และมีผู้ปกครองนักเรียนเดินทางมาจากจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค มาพักอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่กระจายในวงกว้าง โรงเรียนจึงเห็นควรปิดเรียนกรณีพิเศษ เป็นเวลา 3 วันทำการ ในระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2563 กำหนดเปิดเรียนในวันที่ 4 มกราคม 2564 ทั้งนี้ในช่วงประกาศปิดเรียนโรงเรียนได้มอบหมายให้คุณครูประจำวิชาจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ และโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Classroom เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ เพื่อทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคเรียนที่ผ่านมา จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 ครูเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสิ้น 31 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 5 คน