ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี ๒๕๖๓

ตามที่คุรุสภาใต้ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศ เกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนเป็นแบบอย่าง และเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูง มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลา ของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญและกําลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี ๒๕๖๓ นั้น
บัดนี้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี ประจําปี ๒๕๖๓ ผลปรากฎว่า นายอลงกรณ์ สาระบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้