ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่อง หยุดเรียนกรณีพิเศษ

จากสถานการณ์การปัจจุบันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.)ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2563 พบว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์(COVID-19) พบกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และมีผู้ปกครองนักเรียนเดินทางมาจากจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค มาพักอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่กระจายในวงกว้าง โรงเรียนจึงเห็นควรปิดเรียนกรณีพิเศษ เป็นเวลา 3 วันทำการ ในระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2563 กำหนดเปิดเรียนในวันที่ 4 มกราคม 2564 ทั้งนี้ในช่วงประกาศปิดเรียนโรงเรียนได้มอบหมายให้คุณครูประจำวิชาจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน