โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล