การนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้จัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอนขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม พ.ศ.2563

ด้วยการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นภารกิจสำคัญในการพัฒนาครู ให้สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนส่งเสริมการวัดผลและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้น  โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จึงจัดให้มีการนิเทศภายในโรงเรียนขึ้น ตามนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานมัธยมศึกษา

โดยมีการดำเนินงานดังนี้

(๑) วางแผนดำเนินงานกำกับและติดตามการนิเทศการสอน
(๒) จัดทำเอกสารคู่มือ และแบบประเมินการนิเทศภายใน
(๓) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ (PLC)พร้อมบันทึกผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปประเมินผล รายงาน
(๔) ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ เยี่ยม นิเทศการสอน และสังเกตการณ์สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
(๕) รายงานผลการนิเทศภายในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
(๖) ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

ใส่ความเห็น