ด่วนที่สุด – ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานแสดงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ “การจัดการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ Digital Education Excellence Platform : DEEP”

ศธ 04258/ว3733ด่วนที่สุด2020-08-27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28 (กลุ่มนิเทศฯ)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานแสดงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ “การจัดการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ Digital Education Excellence Platform : DEEP”