นำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดย นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นำเสนอ นวัตกรรม หนึ่งเดือน หนึ่งกลุ่มสาระ พัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โดยใช้ SOMPOY MODEL นายอลงกรณ์ สาระบุตร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำเสนอ นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด-19

ใส่ความเห็น