การประชุมพิจารณาทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้จัดการประชุมพิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2563 ทุนได้มาจากกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เงินดอกผลกองทุนสัจจะออมทรัพย์ของครูและบุคลากรโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ทุนการศึกษาจากครูและบุคลากรร่วมกันบริจาค สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และ จากผู้มีจิตผู้มีจิตศรัทธา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติในปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขออนุโมทนาบุญ และ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น