โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2563

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2563 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ช่วยให้ครูได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน โดยการพบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ทำให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น การเยี่ยมบ้านครั้งนี้ในรูปแบบวิถีใหม่ การไปยี่ยมครั้งนี้แตกต่างออกไปจากทุกๆครั้ง ครูยังต้องเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนในการเรียนการสอน แบบ on Air และ on line ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพื่อประเมินความพร้อมของลูกๆนักเรียน หากมีการแพร่ระบาดอีกครั้ง

ใส่ความเห็น