การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์การขอมีและ เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2560

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ดำเนิการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์การขอมีและ เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2560 โดย ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชุนูปถัมภ์ โดย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม มีครูเข้าอบรมจำนวน 85 คน จากโรงเรียนในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล วันที่ 26 มิ.ย.63 ณ หอประชุมส้มป่อยศรีนุสรณ์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ใส่ความเห็น