การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเช้า เวลา 09.00 น.ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 โดย ดร.เกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และให้ข้อคิด บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและหลักการ การดูแลลูกๆนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) การปฏิบัติตนรูปแบบใหม่ New Normal นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้กล่าวพบปะผู้ปกครอง และสรุปการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและผลงานจากภาคเรียนที่ผ่านมา ผลการประเมิน สมศ รอบที่4 คะแนน O-NET ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ผลการสอบเข้าศึกษาต่อของลูกๆนักเรียนจบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 และ แผนงานการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เข้า ร่วมโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาสถานศึกษา นายอลงกรณ์ สาระบุตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้กล่าวถึงผลสำเร็จในงานวิชา หลักสูตร และแผนการจัดการ การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) แบบ on-site on-air on-line และแผนสำรองหากมีการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) เกิดขึ้นจนทำให้ต้องปิดโรงเรียน แนะนำ ชี้แจ้งให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงการเรียนการสอนด้วย google classroom ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ช่วยกำกับติดตามการเรียน on-line ของนักเรียน นางบุญชื่น ดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน ได้กล่าวถึง การปฏิบัติตนของลูกๆนักเรียน ระเบียบวินัยของโรงเรียน การแต่งกาย ทรงผม ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน การสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน แสวงหาแนวร่วมสมัครใจเครือข่ายผู้ปกครอง ในการกำกับติดตามพฤติกรรมของลูกๆนักเรียน และชี้แจงถึงกำหนดการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุยายน 2563 ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณ ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ใส่ความเห็น