การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยการนิเทศติดตามมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) การประกวด การดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
2) การดำเนินงานนิเทศ กำกับ ติดตามการศึกษานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3) การประกวดการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ( 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)
4) การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณ ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และคณะ ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในครั้งนี้

เอกสารนำเสนอ | แผ่นพับ

ใส่ความเห็น