การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดและแจ้งการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยากรให้ความรู้ โดย นายอลงกรณ์ สาระบุตร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ใส่ความเห็น