คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ที่ ๐๘๒ / ๒๕๖๓
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น