คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คำสั่งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ที่ ๐๖๑ / ๒๕๖๓
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น