คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการทดลองจัดการเรียนกำรสอนทางไกลในสถานการณ์กำรแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19)

คำสั่งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ที่ ๐๗๙ / ๒๕๖๓
แต่งตั้งคณะกรรมการทดลองจัดการเรียนกำรสอนทางไกลในสถานการณ์กำรแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19)๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น