การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมรับการตรวจเยี่ยม และรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  และคณะ นางวิมลพรรณ บุญเทศ ศึกษานิเทศก์ นายราม  โสวัน ศึกษานิเทศก์ นายณัฐพล  พรมลี  ศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมนกยูง โดยมี นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ ในการนี้คณะนิเทศ ได้สอบถามถึงปัญหา และได้ให้คำแนะนำและแนวทางที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เอกสารนำเสนอ : การจัดการเรียนการสอนทางไกล-โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ใส่ความเห็น