โครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ด้วยนวัตกรรม “การศึกษาชั้นเรียน” (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ศน.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ

การดำเนินโครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยนวัตกรรม “การศึกษาชั้นเรียน” (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ศน.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ ร่วมกับ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ใส่ความเห็น