คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานช่วยเหลือ สนับสนุน เตรียมความพร้อมรับการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อเข้ารับรางวัล ประจำปี 2563

คำสั่งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ที่ 020/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานช่วยเหลือ สนับสนุน เตรียมความพร้อมรับการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อเข้ารับรางวัล ประจำปี 256322 มกราคม 2563

ใส่ความเห็น