คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ที่ 256/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 25629 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ใส่ความเห็น