การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เป็นประธาน สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับแนวนโยบายในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดจนจบปีการศึกษา ณ หอประชุมส้มป่อยศรีนุสรณ์