สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร นั้น
ในการนี้โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม มีนักเรียนเข้าสอบทั้งนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก โดยมี พระครูสุเมธศีลคุณ (คุณาวุฒิ สุเมโธ) รองเจ้าคณะอำเภอราษีไศล อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง และเปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบในครั้งนี้