สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 7-22 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้สิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตย โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมเปิดรับสมัครประธานคณะกรรมการนักเรียน การแนะนำตัวผู้สมัคร การหาเสียงในรูปแบบต่างๆ การดีเบตและการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัคร การลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน การแต่งตั้งและส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักเรียน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำ”