คำสั่งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565