โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) “รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ OBECQA”

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เข้ารับโล่รางวัล OBECQA จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA)