โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 และวางแผนแนวทางขับเคลื่อนการประเมิน ITA 2565 โดยมี นายณัฐวุฒิ หารไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรม และให้ความรู้และวางแผนกำหนดปฏิทินการทำงาน เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำกับติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามโครงการ ให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าประสงค์ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นผลดีต่อทางราชการ