ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณประจำปี 2565

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565 โดยมีนายณัฐวุฒิ หารไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เป็นประธาน และมีครูฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าประชุมในครั้งนี้