แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

***การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่อย่างใด จึงไม่ได้มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐