โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ปี 2565

นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ดังนี้ “ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทําปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”